Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Boom Training and Consultancy

1. Algemeen

 
1.1. Boom Training and Consultancy is gevestigd te gemeente Bronckhorst.
 
1.2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, die door ons vanuit Boom Training and Consultancy worden overeengekomen en uitgevoerd, tenzij hiervan in onze opdrachtbevestiging wordt afgeweken.
 
1.3. Toepasselijkheid van andere algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.

 

2. Offertes

 
2.1. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever versterkt naar beste weten alle informatie, die nodig en nuttig is voor het ontwikkelen van een aanpak en het uitvoeren van de opdracht.
 
2.2. Offertes zijn geldig tot twee maanden na dagtekening. Offertes hebben het karakter van een inspanningsverplichting.
 
2.3. Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door beide partijen van een overeenkomst van opdracht of doordat de opdrachtgever ons feitelijk in staat stelt met de diensten of de voorbereidingen daarvan aan te vangen.

 

3. Opdrachtuitvoering

 
3.1. Wij verplichten ons de opdrachten naar beste inzicht en professionaliteit uit te voeren, conform de eisen van goede professionaliteit. In het belang van die professionele uitvoering van werkzaamheden garandeert de opdrachtgever tijdige en volledige beschikbaarheid van benodigde informatie en afgesproken beschikbaarstelling van medewerkers en faciliteiten. Indien de opdrachtgever tekort schiet in het nakomen van deze verplichtingen dan is het niet tijdig en/of volledig afronden van de opdracht niet aan ons toe te rekenen.
 
3.2. Wij kunnen voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden naar ons idee gekwalificeerde derden inschakelen.

 

4. Vergoedingen

 
4.1. In de aangeboden tarieven en de kostenramingen worden reis- en verblijfkosten separaat in rekening gebracht.
 
4.2. BTW wordt, over alle door de opdrachtgever aan ons verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening gebracht. Uitzondering betreft BTW vrijgestelde opleidingsactiviteiten.
 
4.3. Wij maken vooraf melding van andere kosten zoals voor syllabi, boeken, materialen.

 

5. Betaling

 
5.1. De vergoedingen worden twee maal per maand gedeclareerd. De opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum aan ons overmaken. Na de vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht.
 
5.2. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
 
5.3. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die wij maken als gevolg van niet-nakoming van de betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 
5.4. Indien betaling achterwege blijft kunnen wij de uitvoering van de opdracht opschorten.
 
5.5. Onze slotdeclaratie dienen wij in uiterlijk één kalendermaand na afronding van de opdracht.

 

6. Tussentijdse veranderingen

 
6.1. Tussentijdse afspraken over veranderingen in aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voorvloeiende werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor de tijdsplanning.
 
6.2. Dergelijke veranderingen en eventuele financiële consequenties zullen door ons schriftelijk aan opdrachtgever worden gemeld.

 

7. Beëindiging

 
7.1. Een opdracht is in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De eindafrekening wordt geacht goedgekeurd te zijn, tenzij de opdrachtgever binnen dertig dagen na dagtekening reageert.
 
7.2. Beide partijen kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
 
7.3. Indien tot (tussentijdse) opzegging dan wel uitstel van geplande werkzaamheden is overgegaan door de opdrachtgever, hebben wij recht op compensatie van het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies en recht op vergoeding van overige kosten, die moeten worden gemaakt vanwege de vroegtijdige beëindiging dan wel uitstel van de geplande werkzaamheden.
 
7.4. Indien door ons tot (tussentijdse) beëindiging is overgegaan, heeft de opdrachtgever het recht op medewerking van ons bij overdracht van werkzaamheden aan derden.
 
7.5. Wij behouden bij (tussentijdse) beëindiging aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor ons kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 
7.6. Als één van de partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de werkzaamheden in het kader van de opdracht te staken, zonder een opzegtermijn in acht te nemen.

 

8. Aansprakelijkheid

 
8.1. Onze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door tekortkomingen is beperkt tot maximaal het bedrag dat wij in de laatste drie maanden als vergoeding voor de werkzaamheden in het kader van de opdracht hebben ontvangen.
 
8.2. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde betekenis dienen uiterlijk één maand na de indiening van de slotdeclaratie schriftelijk bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daaraan heeft de opdrachtgever zijn rechten verwerkt.
 
8.3. Wij zijn niet aansprakelijkheid voor eventuele (gevolg)schade.
 
8.4. De opdrachtgever vrijwaart ons van schade geleden door derden.

 

9. Overmacht

 
9.1. Indien wij door overmacht worden verhinderd de opdracht (verder) uit te voeren, zullen wij de opdrachtgever onverwijld daarvan in kennis stellen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke in redelijkheid niet voor risico van die partij behoort te komen waaronder tevens wordt verstaan bedrijfsbezetting, ziekte, overheidsmaatregelen, staking.
 
9.2. In overleg zullen partijen een oplossing zoeken.
 
9.3. Indien geen oplossing wordt gevonden zijn wij gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons toekomende rechten, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Ingeval de opschorting 6 maanden heeft geduurd, is de overeenkomst alsnog ontbonden.

 

10. Geheimhouding

 
Wij achten ons gebonden aan een geheimhoudingsplicht inzake informatie die door opdrachtgever wordt verstrekt, met uitzondering van het recht de opdracht in het kader van collegiale toetsing met een collega adviseur op hoofdlijnen te bespreken. Mochten wij in welke vorm dan ook iets over de uitgevoerde opdracht publiceren dan zal de organisatie niet herkenbaar zijn voor de lezer.

 

11. Intellectueel eigendom

 
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (de resultaten van) onze dienstverlening (bijvoorbeeld methoden, software, rapporten, licenties) blijven bij ons berusten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

12. Toepasselijk recht en forumkeuze

 
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en ons worden door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te Arnhem. In afwijking van artikel 12 lid 2 kunnen geschillen na overleg worden voorgelegd aan een mediator.